Vycházejících žáků

Organizace přijímacího řízení a vyplňování přihlášek ke studiu na SŠ

 1. poradenství ohledně volby vhodného oboru na střední škole: webové stránky infoabsolvent.cz, atlasskolstvi.cz, istp.cz, nuov.cz, gwo.cz, atd., konzultace v PPP
 2. žáci se školou navštívili Veletrh středních škol v Opavě, Poradenské středisko Úřadu práce v Opavě a dostali zdarma brožuru Přehled středních škol pro Moravskoslezský kraj, mají předmět Volba povolání
 3. dny otevřených dveří SŠ (listopad – únor) – u opavských škol využíváte odpolední návštěvy, žáka uvolníme z vyučování pouze pro návštěvu školy mimo okres Opava
 4. formuláře přihlášek (do 1. kola 2 přihlášky) dostanou žáci v naší škole s pololetním vysvědčením
 5. zákonní zástupci žáka přihlášky vyplní, dodají ke kontrole a orazítkování výchovné poradkyni a odevzdají na středních školách do 1. 3. 2020:
 • Přihlášku vyplňujete hůlkovým písmem.
 • Vyplňujete pouze přední stranu. Obě přihlášky vyplníte úplně stejně (školy a obory uvedete ve stejném pořadí, jako první napíšete školu, na kterou se dítě dostaví k přijímacím zkouškám v prvním termínu, jako druhou napíšete školu, na kterou se dítě dostaví ke zkouškám podruhé, nebo kde se přijímací zkoušky nekonají).
 • Kolonky Zkrácené studium a Doporučení školského porad. zařízení – škrtněte ano a nechejte ne
 • Kolonky Ročník SŠ a Jednotná zkouška nevyplňujete.
 • Kolonky Termín školní přijímací zkoušky vyplníte jen u školy, která si kromě jednotných přijímacích zkoušek organizuje i své vlastní zkoušky z jiných předmětů.
 1. chystat přílohy k přihlášce (soutěže, např. 1. -3. místo v okresních kolech soutěží, účastnické listy z krajských kol, vysvědčení ZUŠ, zdravotní posudky, zažádat na PPP o Doporučení k zohlednění v rámci přijímacího řízení), přílohou k přihlášce bude u většiny oborů také Požadavek na zdravotní způsobilost ke vzdělávání (vyřizuje se až v únoru)
 2. pro maturitní obory se bude konat jednotná zkouška z Čj a M, uchazeč bude psát test dvakrát a započítá se ten lepší výsledek (termíny jsou 14. a 15. 4. 2020)
 3. kritéria pro přijetí uchazeče vyhlásí ředitelé SŠ do 31. 1. 2020 (pozor třeba na požadovaný prospěch uchazeče v 8. a 9. třídě, nebo zdravotní požadavky)
 4. nejpozději dva týdny před termínem přijímací zkoušky dostane uchazeč domů pozvánku s přiděleným registračním číslem uchazeče
 5. nejdříve 22. 4. 2020 určí ředitel SŠ pořadí uchazečů a zveřejní ho na přístupném místě a na webu školy. Uchazeči nejsou uvádění jmény, ale vždy jen svými registračními čísly. Přijatým uchazečům se nezasílá rozhodnutí o přijetí písemně, jejich seznam bude zveřejněn nejméně 15 dní. Nepřijatým uchazečům se zasílá písemné rozhodnutí na adresu bydliště. Odvolání lze podat do tří dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí (vzor odvolání je na webových stránkách škol)
 6. do dalších kol přijímacího řízení podává žák libovolný počet přihlášek, přičemž na každý tiskopis uvede jen jednu školu
 7. zápisový lístek obdrží žáci v ZŠ do 15. 3. 2020 spolu s pokyny k jeho vyplnění. Každý žák dostane 1 zápisový lístek s evidenčním číslem. Je třeba lístek odevzdat do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí (od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů), a tím potvrdit úmysl dítěte vzdělávat se na té konkrétní škole. Umístěný lístek nelze vzít zpět, výjimku tvoří případ, kdy byl žák dodatečně přijat na jinou školu na základě odvolání
 8. kontakt na výchovnou poradkyni : Daniela Peikerová, kabinet č. 5 (1. patro nad šatnami), danpei@zsk.opava.cz, tel. 553 821 961, 773 746 584