Vycházejících žáků

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

 

Zdroje informací o otevíraných oborech:

příručka Atlas školství Moravskoslezský kraj – dostal každý žák,

www.infoabsolvent.cz

www.seznamskol.eu

dny otevřených dveří na středních školách, online veletrh škol

Doporučené typy oborů pro naše žáky: (vybíráte denní studium se zkratkou DE pro PŠD)

H = střední odborné vzdělání s výučním listem

K = úplné střední všeobecné vzdělání (studijní programy gymnázií)

L = úplné střední odborné vzdělání s maturitou (příprava pro náročné dělnické profese, důraz na odborný základ a praktickou výuku)

M = úplné střední odborné vzdělání s maturitou (všeobecné a teoretické vzdělání, odborný základ a odborná praxe)

Na státních školách v Moravskoslezském kraji budou na všechny maturitní obory pořádány jednotné přijímací zkoušky Cermat z M, Čj (více na www.cermat.cz), termíny přijímacích zkoušek na tyto obory jsou 13. a 14. dubna 2023

Organizace vyplňování přihlášek ke studiu na SŠ

1. Každý žák dostane s pololetním vysvědčením 2 formuláře přihlášky ke studiu na střední škole, pokyny a vzor pro jejich vyplnění, obě přihlášky vyplníte úplně stejně (na každou přihlášku uvedete oba obory ve stejném pořadí, jako první napíšete školu, na kterou se dítě dostaví k přijímacím zkouškám poprvé – nevypovídá to o žádných preferencích u zvolených oborů). Vyplněné přihlášky přinese žák nejpozději do 8. února ke kontrole výchovné poradkyni, která zajistí razítko a podpis ředitele školy a přihlášky žákovi vrátí.

2. Ke zkontrolované a orazítkované přihlášce si zajistíte potřebné přílohy.

3. Přílohy k přihlášce:

  1. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je v souladu se zvláštním právním předpisem předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání (§ 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 671/2004 Sb.)
  2. posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací
  1. doklady o výjimečných výkonech dítěte, pokud je školy požadují v kritériích pro přijetí

4. Přihlášku podává zákonný zástupce do 1. 3. 2023 na střední škole, a to buď osobně oproti potvrzení o převzetí, nebo zasláním doporučenou poštou (prosím poskládejte do malé obálky a uschovejte si podací lístek).

5. Dva týdny před termínem přijímací zkoušky dostane uchazeč domů pozvánku ke zkoušce – bude v ní uvedeno registrační číslo uchazeče – neztratit!.

6. Nejdříve 22. 4. 2023 ředitel školy určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů (pod registračními čísly), tento seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů. Písemné vyrozumění se zasílá jen nepřijatým uchazečům, přijatým uchazečům poštou nic nepřijde – ohledně přijetí si hlídejte seznam vyvěšený na webových stránkách konkrétní střední školy.

7. Zápisový lístek obdrží žáci v ZŠ do 15. 3. 2023 spolu s pokyny k jeho vyplnění. Každý žák dostane 1 zápisový lístek s evidenčním číslem.  Zápisový lístek odevzdáte na střední škole do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí, a tím potvrdíte úmysl dítěte vzdělávat se na té konkrétní škole.

8. Podrobnosti k přijímacímu řízení a varianty přijetí-nepřijetí včetně dalšího postupu jsou náplní učiva v předmětu Volba povolání, proto stále připomínám žákům, že mají s vámi rodiči o těchto věcech mluvit a předávat vám důležité informace.

9. V případě potřeby se můžeme sejít individuálně v prosinci nebo v lednu ve složení rodiče, dítě, výchovný poradce.

 

Kontakt na VP:

Mgr. Daniela Peikerová, kabinet č. 5 (1. patro nad šatnami),

danpei@zsk.opava.cz,

tel. 773 746 584 – k dispozici stále, na zmeškané hovory volám zpět